ЧЕТВОРОСТОЛБНИ ДИГАЛКИ ЗА ЦЕНТРИРАЊЕ

Овие четворостолбни дигалки се подготвени да прифатат опрема од системот за центрирање на возила.

На предната страна, на двете платформи има специјални отвори за позиционирање на ротирачките плочи, на задната страна се наоѓаат две подвижни плочи