ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ ДИГАЛКИ СО НЕЗАВИСНИ СТОЛБОВИ

    Систем за подигнување со трапезоидни навојни вретена поврзани директно со редуктор потопен во бања со масло.

    Бронзени навртки и сигурносни навртки B14 – UNI7013.

    Автоматска пумпа за подмачкување.

    Можност за визуелна проверка на истрошеноста на бронзените навртки.

    Вградени дигалки за движење на самиот столб.