DIGITAL CAR SPOTTER 5500 PLUS

Трофазен апарат за заварувачко пунтирање, контролиран од микропроцесорска единица. Погоден за користење во автолимарски работилници. Поседува мултифункционална контролна табла.Овозможува автоматско регулирање на заварувачките параметри во согласност со избраните алатки и дебелината на лимот.

Опремен е со комплет додатоци за заварувачко пунктирање.
Погледни Видео

Категорија